Yin And Yang † Wassup Niggas †
A dream you dream alone is only a dream.
A dream you dream together is reality.
- John Lennon